Skip to main content

Posts

  ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା—[ 51 ]- 24 - 07 -202 1 ଶ୍ରୀ ବାଲା-ବାଞ୍ଛା - ଦାତ୍ରୀ - ସ୍ତୋତ୍ରମ୍- ଐଂ ବିଦ୍ୟାକ୍ଷମାଲାସୁକପାଲମୁଦ୍ରାରାଜତ୍କରାଂ କୁନ୍ଦସମାନକାନ୍ତିମ୍ । ମୁକ୍ତାଫଲାଲଙ୍କୃତଶୋଭନାଙ୍ଗୀଂ ବାଲାଂ ଭଜେ ବାଙ୍ମୟସିଦ୍ଧିହେତୋଃ ॥ ୧॥ କ୍ଲୀଂ ଭଜେ କଲ୍ପବୃକ୍ଷାଧ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତରତ୍ନାସନେ ସନ୍ନିଷଣ୍ଣାଂ ମଦାଘୂର୍ଣିତାକ୍ଷୀମ୍ । କରୈର୍ବୀଜପୂରଂ କପାଲେଷୁଚାପଂ ସପାଶାଙ୍କୁରାଂ ରକ୍ତବର୍ଣାଂ ଦଧାନାମ୍ ॥ ୨ ॥ ସୌଃ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୁଦ୍ରାମୃତକୁମ୍ଭବିଦ୍ୟାଂ ଅକ୍ଷସ୍ରଜଂ ସନ୍ଦଧତୀଂ କରାବ୍ଜୈଃ । ଚିଦ୍ରୂପିଣୀଂ ଶାରଦଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଂ ବାଲାଂ ଭଜେ ମୌକ୍ତିକଭୂଷିତାଙ୍ଗୀମ୍ ॥ ୩॥ ପାଶାଙ୍କୁଶୌ ପୁସ୍ତକମକ୍ଷସୂତ୍ରଂ କରୈର୍ଦଧାନାଂ ସକଲାମରାର୍ଚ୍ୟାମ୍ମ୍ । ରକ୍ତାଂ ତ୍ରିଣୋତ୍ରାଂ ଶଶିଶେଖରାଂ ତାଂ ଭଜେଽଖିଲର୍ଧ୍ୟୈ ତ୍ରିପୁରାଂ ଚ ବାଲାମ୍ ॥ ୪॥ ଆରକ୍ତାଂ ଶଶିଖଣ୍ଡମଣ୍ଡିତଜଟାଜୂଟାନୁବଦ୍ଧସ୍ରଜଂ      ବନ୍ଧୂକପ୍ରସବାରୁଣାମ୍ବରଧରାଂ ରକ୍ତାମ୍ବୁଜାଧ୍ୟାସିନୀମ୍ । ତ୍ୱାଂ ଧ୍ୟାୟାମି ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ ତ୍ରିଣୟନାମାପୀନରମ୍ୟସ୍ତନୀଂ      ମଧ୍ୟେ ନିମ୍ନବଲିତ୍ରୟାଙ୍କିତତନୁଂ ତ୍ୱଦ୍ରୂପସମ୍ପତ୍ତୟେ ॥ ୫॥ ଆଧାରେ ତରୁଣାର୍କବିମ୍ବରୁଚିରଂ ସୋମପ୍ରଭଂ ବାଗ୍ଭବଂ      ବୀଜଂ ମାନ୍ମଥମିନ୍ଦ୍ରଗୋପକନିଭଂ ହୃତ୍ପଙ୍କଜେ ସଂସ୍ଥିତମ୍ । ରନ୍ଧ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପଦେ ଚ ଶାକ୍ତମପରଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଭାସୁରଂ      ଯେ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ପଦତ୍ରୟଂ ତବ
Recent posts
  ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା—[ 50 ]- 21 - 07 -202 1 ଶ୍ରୀବାଲା - ରକ୍ଷା - ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସର୍ୱଲୋକୈକଜନକେ ସର୍ୱାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦେ । ରକ୍ଷ ମାଂ କ୍ଷୁଦ୍ରଜାଲେଭ୍ୟଃ ପାତକେଭ୍ୟଶ୍ଚ ସର୍ୱଦା ॥ ୧॥ ଜଗଦ୍ଧିତେ ଜଗନ୍ନେତ୍ରି ଜଗନ୍ମାତର୍ଜଗନ୍ମୟେ । ଜଗଦ୍ଦୁରିତଜାଲେଭ୍ୟୋ ରକ୍ଷ ମାମହିତଂ ହର ॥ ୨॥ ବାଙ୍ମନଃ କାୟକରଣୈର୍ଜନ୍ମାନ୍ତରଶତାର୍ଜିତମ୍ । ପାପଂ ନାଶୟ ଦେବେଶି ପାହି ମାଂ କୃପୟାଽନିଶମ୍ ॥ ୩॥ ଜନ୍ମାନ୍ତରସହସ୍ରେଷୁ ଯତ୍କୃତଂ ଦୁଷ୍କୃତଂ ମୟା । ତନ୍ନିବାରୟ ମାଂ ପାହି ଶରଣ୍ୟେ ଭକ୍ତବତ୍ସଲେ ॥ ୪॥ ମୟା କୃତାନ୍ୟଶେଷାଣି ମଦୀୟୈଶ୍ଚ କୃତାନି ଚ । ପାପାନି ନାଶୟସ୍ୱାଦ୍ୟ ପାହି ମାଂ ପରଦେବତେ ॥ ୫॥   ଜ୍ଞାନାଜ୍ଞାନକୃତୈଃ ପାପୈଃ ସାମ୍ପ୍ରାପ୍ତଂ ଦୁରିତଂ କ୍ଷଣାତ୍ । ନିବାରୟ ଜଗନ୍ମାତରଖିଲୈରନିବାରିତମ୍ ॥ ୬॥ ଅସତ୍କାର୍ୟନିବୃତ୍ତିଂ ଚ ସତ୍କାୟସ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତନମ୍ । ଦେବତାତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନଂ ଦେହି ମେ ପରମେଶ୍ୱରି ॥ ୭॥ ସର୍ୱାବରଣବିଦ୍ୟାନାଂ ସନ୍ଧାନେନାନୁଚିନ୍ତନମ୍ । ଦେଶିକାଙ୍ଘ୍ରିସ୍ମୃତିଂ ଚୈବ ଦେହି ମେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରି ॥ ୮॥ ଅନୁସ୍ୟୂତରପରବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦାମୃତନିଷେବଣମ୍ । ଅତ୍ୟନ୍ତନିଶ୍ଚଲଂ ଚିତ୍ତଂ ଦେହି ମେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରି ॥ ୯॥ ଅନୁସ୍ୟୂତରପରବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦାମୃତନିଷେବଣମ୍ । ଅତ୍ୟନ୍ତନିଶ୍ଚଲଂ ଚିତ୍ତଂ ଦେହି ମେ ପରମେଶ୍ୱରି ॥ ୧୦॥ ସଦାଶିବାଦ୍ୟୈର୍ଧାତ୍ର୍ୟନ୍ତୈଃ ଦେବତାଭିର୍ମୁନୀଶ୍ୱରୈଃ । ଉପାସ
  ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା—[ 49 ]- 19 - 07 -202 1 ଶ୍ରୀବାଲା - ମହାମାଲା - ମନ୍ତ୍ର - ସ୍ତବଃ - ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀମହାମାଲାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଃ ଋଷିଃ । ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦଃ । ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଦେବତା । ଐଂ ବୀଜଂ । ସୌଃ ଶକ୍ତିଃ । କ୍ଲୀଂ କୀଲକମ୍ । ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ମହାମାଲାମନ୍ତ୍ରପାରାୟଣେ ବିନିୟୋଗଃ । ମୂଲବିଦ୍ୟାଦ୍ୱିରାବୃତ୍ତ୍ୟା କର ହୃଦୟନ୍ୟାସଃ - ଧ୍ୟାନମ୍- ରକ୍ତାମ୍ବରାଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଲାବତଂସାଂ ସମୁଦ୍ୟଦାଦିତ୍ୟନିଭାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାମ୍ । ବିଦ୍ୟାକ୍ଷମାଲାଭୟଦାନହସ୍ତାଂ ଧ୍ୟାୟାମି ବାଲାମରୁଣାମ୍ବୁଜସ୍ଥାମ୍ ॥ ୧॥ ବିଦ୍ୟାକ୍ଷମାଲାସୁକପାଲମୁଦ୍ରାରାଜତ୍କରାଂ କୁନ୍ଦସମାନକାନ୍ତିମ୍ । ମୁକ୍ତାଫଲାଲଙ୍କୃତଶୋଭିତାଙ୍ଗୀଂ ବାଲାଂ ଭଜେ ବାଙ୍ମୟସିଦ୍ଧିହେତୋଃ ॥ ୨ ॥ ଭଜେ କଲ୍ପବୃକ୍ଷାଧ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତରତ୍ନାସନେ ସନ୍ନିଷଣ୍ଣାଂ ମଦାଧୂର୍ଣିତାକ୍ଷୀମ୍ । କରୈର୍ବୀଜପୂରଂ କପାଲେଷୁ ଚାପଂ ସପାଶାଙ୍କୁଶଂ ରକ୍ତବର୍ଣଂ ଦଧାନାମ୍ ॥ ୩ ॥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୁଦ୍ରାମୃତକୁମ୍ଭବିଦ୍ୟାମକ୍ଷସ୍ରଜଂ ସନ୍ଦଧତୀ କରାଗ୍ରୈଃ । ଚିଦ୍ରୂପିଣୀଂ ଶାରଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଂ ବାଲାଂ ଭଜେ ମୌକ୍ତିକଭୂଷିତାଙ୍ଗୀମ୍ ॥ ଲମିତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚପୂଜାଂ କୁର୍ୟାତ୍ ବଂ ବଂ ବଷଟ୍ ବୌଷଟ୍ ଶ୍ରୌଷଟ୍ ଆଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ରୋଂ ଐଂ କ୍ଲୀଂ ସୌଃ ଆଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ସୌଃ । ଆଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ରୋଂ ଐଂ କ୍ଲୀଂ ସୌଃ